Peter de Klaver

Onderzoeker/adviseur

p.de.klaver@panteia.nl
079-3222740

Drs. Peter de Klaver (1958) is als onderzoeker werkzaam bij het expertiseteam Sociale Vraagstukken van Panteia. Hij studeerde sociale geografie aan de Rijksuniversiteit van Groningen (afstudeerrichting planologie, bijvakken bestuurskunde en sociologie). Na zijn afstuderen in 1983 is hij in diverse onderzoeksfuncties werkzaam geweest. Zo heeft hij voor de Fryske Akademy in Leeuwarden onder meer onderzoek verricht naar scholingsprojecten in de metaal, naar de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg en naar het gebruik van de Friese taal in het rechtsverkeer. Verder is hij betrokken geweest bij onderzoeksprojecten van de Rijksuniversiteit Groningen en de Erasmus Universiteit Rotterdam (onderzoek naar de Wet Gemeenschappelijke Regelingen respectievelijk de Wet Bijzondere Opnamen Psychiatrische Ziekenhuizen).

Sinds eind jaren 90 is hij in dienst bij Panteia (voorheen Research voor Beleid). Daar houdt hij zich voor een belangrijk deel bezig met sectoraal arbeidsmarktonderzoek. Sectoren waarin hij onderzoek heeft gedaan zijn onder meer mobiliteitsbranche, schoonmaakbranche, chemische sector, suikersector, overheid (VROM, Rijkswaterstaat, BZK, Justitie, rijksoverheid, Belastingdienst, Rechtspraak), onderwijs  (hbo, onderwijs als geheel), sociale werkvoorziening,  wonenbranche, agrocluster, energiesector, facilitaire dienstverlening, mkb, zorg en WJK, metalektro/hightech, transport en logistiek, ICT, cybersecurity en bibliotheekwezen. Naast sectorbrede studies gaat het hierbij ook vaak om onderzoek naar de kansen op de (externe) arbeidsmarkt voor specifieke beroepsgroepen. Een andere specialisatie van hem is regionaal arbeidsmarktonderzoek (Rotterdam, Haaglanden, Holland Rijnland, Zuid-Holland, Zuid Kennemerland/ Haarlemmermeer/IJmond, Amstelland & De Venen, Zuidelijk Noord-Holland, Noord-Holland Noord, Noordwest-Holland, Amersfoort, Zuid-Limburg/Roermond, Drenthe, Limburg, Drechtsteden). Ook was hij betrokken bij een inventarisatie van (gebruikerswensen t.a.v.) regionale en sectorale arbeidsmarktinformatiebronnen.