Betere anticipatie op benodigde vaardigheden op de arbeidsmarkt in Griekenland

Een van de belangrijkste sociale beleidskaders van de EU is de Agenda Vaardigheden (Skills Agenda). Daarin is het vermogen van de lidstaten om op een robuuste manier te anticiperen op de skills die nodig zijn voor de toekomstige arbeidsmarkt een belangrijke pijler. 

Welke skills zijn er nodig en welke niet (meer), en hoe kunnen onderwijs en opleiding (van werkenden) daarop inspelen. Deze kennis vormt daarmee een basis voor responsieve stelsels van beroepsonderwijs. Om daadwerkelijk impact te hebben en zoveel mogelijk de relevante stakeholders te bereiken, zijn naast inzicht in benodigde vaardigheden ook goed bestuur en goed beleid op dit gebied nodig.

In 2015 heeft Cedefop een programma opgezet om vanuit de EU-strategie de lidstaten te ondersteunen om bestuur en beleid op het terrein van skills voor het beroepsonderwijs te verbeteren. Onlangs zijn vier landen op dit gebied aan een beoordeling onderworpen: Griekenland, Slowakije, Bulgarije en Estland. Dit na pilots in Malta en IJsland.

De eerste review waarover een rapport verschenen is, betreft Griekenland. Dit rapport vat de belangrijkste inzichten samen. Griekenland heeft de afgelopen jaren een innovatieve methode van diagnose van de arbeidsmarkt ontwikkeld, zowel gericht op het onderbouwen van de benodigde skills voor het beroepsonderwijs als ter onderbouwing van het werkgelegenheidsbeleid. Dit rapport en de op consensus gebaseerde routekaart voor beleid bieden verdere richting, zodat kennis op tijd over de benodigde vaardigheden het herstel van Griekenland op weg naar duurzame economische groei en concurrentievermogen strategisch kan ondersteunen.

Een gecontracteerd consortium, bestaande uit de Fondazione Giacomo Brodolini, Economix, Panteia en Cambridge Econometrics, in samenwerking met de gecontracteerde nationale expert Giorgios Bithymitris (EKKE) leverde een belangrijke bijdrage aan rapportage, onderzoek en overige diensten. Naast algemene bijdragen aan methodologische ontwikkeling, was de belangrijkste bijdrage van het Panteia-team (Paul Vroonhof en Gert-Jan Lindeboom) de uitvoering van een Delphi-studie. Hierin is de mening van experts en belanghebbenden uitgevraagd, geanalyseerd en met onderbouwde conclusies teruggekoppeld. Na het aanbrengen van focus op terreinen waarop consensus haalbaar leek, is in twee vervolgrondes concreter gemaakt welke vervolgstappen mogelijk zouden kunnen zijn om bestuur beter toe te rusten op en concreet beleid op te stellen voor een nog responsiever, toekomstgerichter stelsel van beroepsvaardighedenontwikkeling. De resultaten zijn opgenomen in de Routekaart.

Het rapport is hier te vinden. 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00