De feitelijke en gepercipieerde regeldruk in de kinderopvang

gepubliceerd: 11-10-2018

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzocht Panteia de regeldruk in de kinderopvang.

 

Van zowel de kinderopvanghouders, de medewerkers als de ouders werd in beeld gebracht welke investeringen in tijd en geld de regels vergen en welke regels als bijzonder hinderlijk ervaren worden.

Er is naar drie typen van kinderopvang gekeken: dagopvang (kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, voor kinderen tot en met 4 jaar), buitenschoolse opvang (vanaf 4 jaar) en gastouderopvang (zowel de gastouderbureaus als de gastouders zelf).

Bij het berekenen van de feitelijke regeldruk is een onderscheid gemaakt tussen:

• Administratieve lasten: tijd en kosten die worden besteed aan het wettelijk verplicht verstrekken van informatie aan de overheid of het bijhouden van deze informatie, zoals het aanvragen van Verklaringen Omtrent Gedrag, het opmaken van de jaarrekening en het bijhouden van logboeken. • Inhoudelijke nalevingskosten: kosten die men moet maken om te voldoen aan door de overheid in wet- en regelgeving vastgelegde specifieke eisen (normen, voorschriften, procedures en dergelijke), bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en gezondheid. • Toezichtslasten: de tijd die organisaties besteden aan het ontvangen van inspecteurs van bijvoorbeeld de GGD en de Belastingdienst.

In de onderstaande tabel is de gemiddelde regeldruk per vestiging weergegeven, met onderscheid naar type opvang en vorm van regeldruk. Gastouderbureaus hebben te maken met de grootste regeldruk, omdat zij bijna 40.000 gastouders begeleiden bij veel administratieve handelingen. Verder vallen de relatief grote inhoudelijke nalevingskosten in de dagopvang op.

Gemiddelde feitelijke regeldruk per vestiging in de kinderopvang (2014)

 

Dagopvang

Buitenschoolse opvang

Gastouder­bureaus

Gastouders

Administratieve lasten

€ 7.790

€ 7.140

€ 19.440

€ 190

Inhoudelijke nalevingskosten

€ 7.500

€ 3.030

€ 9.480

€ 530

Toezichtslasten

€ 350

€ 340

€ 390

€ 30

Totaal

€ 15.640

€ 10.510

€ 29.310

€ 750

Enkele regels die voor de grootste administratieve lasten zorgen zijn:

 • Het opmaken van de jaarrekening
 • Het jaarlijks opstellen van de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
 • Belastingaangifte
 • Gegevensaanlevering aan de belastingdienst ten bate van de kinderopvangtoeslagen.

Inhoudelijke nalevingskosten zijn vooral toe te schrijven aan het naleven van veiligheidsvoorschriften en verplichtingen omtrent de oudercommissie. De toezichtslasten komen vooral voort uit de jaarlijkse GGD-inspecties.

De regels die voor de meeste kosten zorgen, zijn niet altijd de regels waaraan men zich het meeste stoort. Van alle regels in de kinderopvang is gevraagd welke tot de meeste irritatie leidden. Dit leverde de volgende top tien aan gepercipieerde regeldruk op:

 1. Betalen voor rechten aan BUMA/STEMRA/SENA
 2. Aanvraag vergunningen, bijvoorbeeld bouwvergunningen
 3. Instellen oudercommissie, inclusief werven ouders
 4. ARBO-regels rond verzuim en re-integratie
 5. Invullen van diverse enquêtes
 6. Voldoen aan de regels omtrent de basisgroep en de stamgroep
 7. Administratie rondom de ontvangst van kinderopvangtoeslagen
 8. Voldoen aan vierogenprincipe
 9. GGD inspectie
 10. Jaarlijks uitvoeren RIV/RIG, Inclusief plan van aanpak.

Voor meer informatie over het onderzoek naar regeldruk in de kinderopvang kunt u contact opnemen met Henri Faun van Panteia. Hier kunt u meer lezen over het onderzoek.

 

 

Download publicatie

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00