Duurzaam personenvervoer Flevoland

Mobiliteit (personen- en vrachtvervoer bij elkaar opgeteld) is verantwoordelijk voor ruim 40% van de totale CO2 uitstoot van de provincie Flevoland en daarmee de grootste energieverbruiker in de provincie. 

Na het opstellen van een visie op duurzaam goederenvervoer voor de provincie Flevoland in 2018, is Panteia in 2019 aan de slag gegaan voor duurzaam personenvervoer. De rapportage is in november 2019 aangeboden aan de Provinciale Staten.

De doelstellingen van de provincie (in 2050 CO2-neutraal, in 2030 halverwege, ten opzichte van 1990) vragen om een stevige aanpak. Om bij te dragen aan de verduurzaming van de mobiliteitssector in Flevoland zal er een actieplan worden opgesteld voor duurzaam personenvervoer in Flevoland. Ter ondersteuning van het ontwikkelen van het actieplan heeft Panteia voor de provincie de CO2 effecten van mogelijke maatregelen in kaart gebracht en afgezet tegen de huidige CO2 uitstoot voor personenvervoer, die van 1990, en die van de toekomst bij ongewijzigd beleid. De resultaten van dit onderzoek kunnen door de provincie gebruikt worden bij het definiëren van maatregelen op het gebied van personenvervoer en bij de afweging tussen deze maatregelen.

 

Personenauto de grootste vervuiler

Onderstaande figuur laat de uitsplitsing zien van de CO2 uitstoot van mobiliteit per vervoermiddel. De uitstoot van personenmobiliteit (linkerdeel van de figuur) komt bijna geheel voor rekening van de personenauto, een klein deel wordt veroorzaakt door bussen en een nog kleiner deel door brommers. Als de hoeveelheid uitstoot omlaag moet, is het dus vooral zaak iets aan het personenauto-verkeer te doen.

 

 

Toekomstige CO2 uitstoot

In onderstaande figuur zijn de (in)schattingen te zien van de CO2 emissies (tank-to-wheel) van het personenvervoer in Flevoland voor de jaren 1990, 2010, 2030 en 2050. De balkjes met twee kleuren geven een bandbreedte aan. De groene balken zijn de inschattingen voor de CO2 emissies in 2030 en 2050 als er maatregelen worden getroffen.

 

 

  • Als er geen maatregelen worden getroffen verwachten we in 2030 tussen de 348 en 437 miljoen kg CO2 uitstoot door personenvervoer en in 2050 tussen de 408 en 540 miljoen kg. De groei wordt voornamelijk veroorzaakt door een verwachte groei in bevolking en dus ook in mobiliteit.
  • De lopende en voorgenomen maatregelen van de provincie, samen met landelijk beleid uit het concept Klimaatakkoord, zorgen voor een flinke daling van de CO2 emissies: de uitstoot komt dan uit op 300 miljoen kg in 2030 en 32 miljoen kg in 2050. De dalingen komen door de verduurzamingsmaatregelen voor personenauto’s en bussen, en dan vooral door de verwachting dat in 2030 alle nieuw verkochte auto’s emissievrij zijn.
  • Er zijn twee categorieën aan maatregelen uitgewerkt die het meest kansrijk zijn om voor een extra verlaging van de CO2 uitstoot te zorgen. Allereerst een versnelling in de verduurzaming van personenauto’s, waarbij al in 2028 alle nieuw verkochte auto’s in de provincie emissievrij zijn. Ten tweede een combinatie van maatregelen die voor een modal shift moeten zorgen. Op afstanden tot 7,5 km naar de fiets, op afstanden tussen de 7,5 en 15 km naar de elektrische fiets, en vanaf 15 km naar het openbaar vervoer.
  • Deze extra maatregelen zorgen dan, bovenop de al lopende en voorgenomen maatregelen, voor een extra verlaging van de CO2 emissies door personenvervoer. De uitstoot komt dan uit op 246 miljoen kg in 2030 en 18 miljoen kg in 2050. In 2030 is er dan een daling van 20% t.o.v. 1990 (waar het doel 50% is), in 2050 een daling van 94% (waar het doel 100% is). Aanvullende maatregelen zijn dus nog nodig.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00