Onderzoek levenlanglerenkrediet: scholing is gestimuleerd én verbreding naar bbl- en 3de leerweg is nodig!

gepubliceerd: 27-09-2020

Eind 2019 onderzocht Panteia, in opdracht van het ministerie van OCW, de eerste ervaringen met het levenlanglerenkrediet. Ook is gekeken naar de wenselijkheid en mogelijkheden voor een verbreding van de doelgroep van het krediet naar de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en de 3de leerweg (ovo) in het mbo.

--------------------------------------------------------------------

Het levenlanglerenkrediet: wat is het?
Het in het studiejaar 2017/2018 ingevoerde levenlanglerenkrediet betreft een lening voor betaling van het collegegeld in het hoger onderwijs (hbo en wo) of het lesgeld in de beroepsopleidende leerweg in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo-bol). Het beoogt een financiële drempel weg te nemen voor de toegang tot het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs voor studenten in de leeftijd tot 55 jaar die geen recht (meer) hebben op reguliere studiefinanciering.

--------------------------------------------------------------------

Conclusies eerste ervaringen gebruikers

In het studiejaar 2017-2018 zijn aan 6.837 gebruikers in totaal 7.743 levenlanglerenkredieten verstrekt. De meeste gebruikers zijn 30 jaar of ouder (69%) en veelal gaat het om gebruikers met een parttime baan.

De voornaamste conclusies over gebruikers zijn:

  • Het levenlanglerenkrediet is veelal ingezet voor een hbo bachelor opleiding (57%). Dat het krediet veel minder (4%) is ingezet voor een mbo-opleiding komt waarschijnlijk doordat het krediet niet is in te zetten voor een mbo-opleiding in deeltijd.
  • Voor bijna de helft (45%) van de gebruikers heeft het levenlanglerenkrediet ervoor gezorgd dat zij een opleiding zijn gaan volgen, die ze anders niet hadden gevolgd. De voornaamste reden om het krediet te gebruiken is een tekort een financiële middelen.

Conclusies niet-gebruikers

Niet-gebruikers zijn studerenden (bol-, hbo-, wo-studenten) en niet-studerenden die in aanmerking komen voor het levenlanglerenkrediet maar daar (nog) geen gebruik van maken.

De voornaamste conclusies over de motieven voor het niet gebruiken, zijn:

  • Onbekendheid (47%) is de voornaamste reden voor niet-gebruikers om het krediet niet te gebruiken. In totaal bleek een ruime meerderheid (71%) het krediet (zeer) slecht te kennen.
  • Voor niet-studerenden is het ontbreken van studieplannen de voornaamste reden.

Conclusies verkenning verbreding doelgroep levenlanglerenkrediet

Voor deze verkenning zijn huidige bbl- en 3de leerwegstudenten geënquêteerd én respondenten die aangaven in de toekomst van plan te zijn een bbl- of 3de leerwegopleiding te gaan volgen. Daarnaast zijn stakeholders voor deze verkenning geraadpleegd.

  • In totaal zou 20% waarschijnlijk tot zeker wel het krediet bij verbreding gaan gebruiken. Daarnaast is er nog een groep van 35% die er misschien gebruik van zou maken.
  • De motieven om het verbrede krediet wel of niet te gebruiken zijn beide financieel van aard.
  • Het krediet zou vanuit gelijkwaardigheidsoverwegingen verbreed moeten worden, aldus de geïnterviewde stakeholders.
  • Wel is er verdeeldheid over de verwachte effecten bij verbreding: de helft van de stakeholders ziet het krediet als een goede stimulans voor de doelgroep om scholing te gaan volgen, de andere helft vindt het krediet niet het juiste middel om deze veelal minder financieel draagkrachtige doelgroep te stimuleren voor scholing.

Het volledige rapport en onze slotbeschouwing kunt u hier vinden.

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00