Panteia gaat Port of Den Helder doorlichten

gepubliceerd: 30-09-2021

Panteia gaat Port of Den Helder onder de loep nemen. De gemeenteraad van Den Helder besloot deze zomer dat er een onderzoek moest komen naar het havenbedrijf. Naast financiën worden ook de visie, structuur, het personeel en marketingstratgie van het havenbedijf onderzocht door Panteia.

Per thema dient te worden gerapporteerd over een terugblik, een stand van zaken en een vooruitblik. In hoofdlijnen dienen daarbij de volgende vragen aan de orde te komen:

Visie

 • Hoe heeft de visie van de gemeente en het havenbedrijf zich ontwikkeld vanaf het moment dat nog sprake was van een gemeentelijk havenbedrijf en wat is de actuele visie voor de komende jaren?
 • Hoe wordt de concurrentiepositie ten opzichte van andere Noordzeehavens beoordeeld?
 • Wat gaan de ontwikkelingen met betrekking tot de infrastructuur van de haven betekenen voor N.V. Port of Den Helder als er een bestuurlijk akkoord dit najaar wordt afgesloten met de partijen van het havencluster? 

Structuur

 • In hoeverre zijn de argumentatie en verwachtingen die hebben geleid tot privatisering van het gemeentelijk havenbedrijf uitgekomen en nog steeds valide? Hierbij dient te worden ingegaan op de beoogde samenwerkingsverbanden met de provincie en andere havenbedrijven.
 • In hoeverre zijn de onderlinge bestuurlijke verhoudingen (e.g. bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden) en wederzijde rapportages helder en eenduidig belegd tussen de verschillende bestuursorganen (de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, de raad van commissarissen en de directie van N.V. Port of Den Helder)?
 • En hoe zijn deze in de praktijk bijgesteld nadat de ontwikkelfunctie van N.V. Port of Den Helder naar de gemeente is overgegaan?

Personeel

 • Hoe hebben de personele kosten en kosten van inhuur zich ontwikkeld vanaf het moment dat nog sprake was van een gemeentelijk havenbedrijf en hoe verhoudt de huidige formatie, inclusief inhuur, zich tot de huidige taken en exploitatie van N.V. Port of Den Helder?

Financiën 

 • In welke mate zijn sinds de privatisering van het gemeentelijk havenbedrijf extra algemene middelen naar N.V. Port of Den Helder gegaan?
 • Hoe reëel is de huidige meerjarenbegroting van N.V. Port of Den Helder (inclusief investeringsbegroting), gelet op de huidige omstandigheden en 3/4 verwachte ontwikkelingen?
 • Welke risico's worden voorzien, welke beheersmaatregelen zijn hiervoor getroffen en hoe ziet het weerstandsvermogen van N.V. Port of Den Helder er uit?

Marketing

 • Welke marketing- en communicatiestrategie hanteert N.V. Port of Den Helder?
 • Welke marketingacties zijn ondernomen door N.V. Port of Den Helder, tot welke resultaten heeft dit geleid en wat zijn de reële verwachtingen voor de komende jaren?

Panteia staat daarnaast open voor kennis van personen die ooit, in welke hoedanigheid dan ook, betrokken zijn geweest bij Port of Den Helder of de verzelfstandiging van het bedrijf.

De bedoeling is dat de resultaten begin volgend jaar in de gemeenteraad worden behandeld.

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00