Energietransitie en arbeidsmarkt

Onze samenleving verandert snel. Digitalisering, automatisering en natuurlijk de noodzaak om te verduurzamen hebben impact op de nodige kennis en vaardigheden van burgers, werknemers en organisaties. Het begint bij een wendbare arbeidsmarkt en een arbeidsmarkt met voldoende kennis en vaardigheden om technologieën ten behoeve van de energietransitie te kunnen ontwikkelen en toepassen (‘green skills’). Nu al ervaren bedrijven en overheden problemen bij het werven van geschikt personeel om de energietransitie tot uitvoer te brengen. Daarbij gaat het niet alleen om de technische kennis en vaardigheden, maar ook personeel die alle betrokken partijen bij deze klimaatuitdaging juist kan adviseren over de te nemen stappen.

Wat zijn de verwachtingen als het gaat op green skills? Hoe bedden we dit in binnen het onderwijs, en hoe moet dat op termijn anders? Wat voor effecten kunnen we verwachten op de arbeidsmarkt als onze werkwijzen gaan veranderen als gevolg van verduurzamingseisen? Bij dit soort vraagstukken helpt Panteia u graag verder. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Selectie van referenties

Doorrekening scenario’s arbeidsmarkt Zuid-Nederland waaronder scenario bij extra inzet energietransitie, Economisch Netwerk Zuid-Nederland, 2020

De provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland, de arbeidsmarktregio’s in die provincies en het Economisch Netwerk Zuid-Nederland (EN Zuid) wilden de mogelijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor de komende jaren in beeld hebben om arbeidsmarktbeleid tijdig aan te passen. Panteia en Etil hebben hiervoor een basisscenario en een tweetal alternatieve scenario’s doorgerekend en mogelijke oplossingen gegeven bij de knelpunten bij die scenario’s. Een van de scenario’s betreft het “energietransitiescenario” dat uitgaat van een scenario van het PBL uit 2018 waarbij de extra investeringen voor de energietransitie zijn ingeschat. De effecten daarvan zijn door het ROA vertaald in werkgelegenheidseffecten. Vervolgens zijn in het model dat Panteia hanteert nog een aantal zaken aangepast: zo is uitgegaan van iets zwaardere investeringen in het milieu, in energiebesparende maatregelen in woningen en in de groene chemie en is de verwachting dat investeringen in duurzaamheid niet ten koste gaan van investeringen in de zorg.

 

Evaluatie Human Capital Tafel Energie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 2018
De Human Capital Agenda van de Topsector Energie droeg de afgelopen jaren stevig bij aan meer goed opgeleide mensen om de energietransitie mogelijk te maken. Om vooral de kwaliteit van het arbeidsaanbod te verbeteren werkte de HCA aan vernieuwing van het huidige opleidingsaanbod in het beroepsonderwijs. Het onderzoek wijst uit dat de huidige inzet van de HCA de tekorten niet oplost. Dit gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de stevigere aanpak van de energietransitie. Er wordt aanbevolen om de huidige samenwerking met andere partijen te verstevigen. Volgens Panteia kan HCA zich de komende jaren verder gaan richten op het verbinden van mbo-instellingen en het bedrijfsleven, zoals via het programma ‘De Uitdaging’ en de regioaanpak met provincies en (centrum)gemeenten.

 

Macrodoelmatigheidsonderzoek Master Environmental and Energy Management
Panteia heeft in opdracht van de Universiteit Twente een macrodoelmatigheidsonderzoek uitgevoerd voor twee Masteropleidingen. Het onderzoek is uitgevoerd voor de nieuwe opleiding Spatial Engineering en Master of Environment and Energy Management. In beide gevallen ging het om de kwantificering van het arbeidsmarktperspectief voor de aanvraag ter bekostiging bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO). Om de kansen op de arbeidsmarkt van afgestudeerden in kaart te brengen heeft Panteia, net als voor mbo-opleidingen in opdracht van SBB, gebruik gemaakt van de vacaturespider Jobfeed van Textkernel, die alle internetvacatures ophaalt, classificeert en ontdubbelt. Op basis van lijsten met beroepen die de Universiteit Twente heeft aangeleverd is een selectie gemaakt van relevante vacatures in Jobfeed. Daar zijn kwantitatieve en kwalitatieve analyses op uitgevoerd, onder andere van de verdeling van de vacatures naar sector en regio. Vervolgens is op basis van het PRISMA-model van Panteia een prognose opgesteld van de verwachte ontwikkeling van deze vacatures tot en met 2020.

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00